Sunday, February 8, 2009

Karnala

Karnala he ek half day trek sathi chan thikan ahe. Mumbai hun 2 tasat tikde pochta yete. Tikde ek bird sanctuary hi ahe. Gada var jaychya don vata ahet. Sadaharan 2 tas gadavar jayla lagtat ani paun tasat utrayla lagto. Karnala Bird Sanctuary chya javal Kshanbhar Vishranti hotel ahe. Chan Maharashtrian snacks miltat. Kamats is near by. Lunch here, not recommended.

Chandrayan Trekking Club chya site var trip details ahet.